Gratis verzending vanaf € 100

di-vr 9:00-18:00 | za 9:00-17:00 | 070-3862441

Logo_Wijnkoperij_van_Dop
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Naam ondernemer: Wijnkoperij van Dop
handelend onder de naam/namen: Wijnkoperij van Dop B.V

Vestigings- & bezoekadres:
Oosteinde 79-81
2271 ED Voorburg
Telefoonnummer: +31 (0)70-386 2441

Bereikbaarheid:
Dinsdag tot en met vrijdag: 9.00 – 18.00 uur 
Zaterdag: 9.00 – 17.00 uur
E-mailadres: joost@wijnkoperijvandop.nl
KvK-nummer: 66218438

Btw-identificatienummer: NL856447833B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnkoperij van Dop.
 
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wijnkoperij van Dop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wijnkoperij van Dop ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.


Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Wijnkoperij van Dop zijn vrijblijvend en Wijnkoperij van Dop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wijnkoperij van Dop. Wijnkoperij van Dop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wijnkoperij van Dop zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u minimaal achttien (18) jaar oud te zijn.

Artikel 3. Levering
3.1 Wijnkoperij van Dop tracht de bestelling altijd binnen 2-3 werkdagen bij het door u opgegeven adres te bezorgen. De door Wijnkoperij van Dop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 Orders kunnen geplaatst worden vanaf 1 fles. In Voorburg worden bestellingen gratis bezorgd. Bij een bestelling met een waarde van minder dan € 75,00 geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 8,95 per adres.

In heel Nederland is bezorgen gratis bij een bestelling vanaf € 75,00.

Bestellingen kunnen ook internationaal verzonden worden. Indien u hierin geïnteresseerd bent vragen wij u contact op te nemen via joost@wijnkoperijvandop.nl of via 070-3682441 om te informeren naar de mogelijkheden.

3.3 Wijnkoperij van Dop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. 

3.4 Wijnkoperij van Dop houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. 

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels Ideal.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wijnkoperij van Dop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Ontvangst en retournering

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Wijnkoperij van Dop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wijnkoperij van Dop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Wijnkoperij van Dop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijnkoperij van Dop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Wijnkoperij van Dop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Indien Wijnkoperij van Dop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8. Diversen

8.1 Wijnkoperij van Dop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.2 Wijnkoperij van Dop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.